Brukerverktøy

Nettstedverktøy


lenke

IK- system for miljørettet helsevern ved Ringsaker videregående skole


Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1 Formål Forskriftens formål er:

  1. å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold,
  2. å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, som kan ha negativ innvirkning på helsen

Kapittel 2. Kommunens arbeid og virkemidler

§ 4 Kommunens ansvar Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse, og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og trivsel i plan­ leggingen etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk.

Kapittel 3. Miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer

§§ 9 og 10 Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene og helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer

Kapittel 4. Administrative krav til virksomheter og eiendommer

§ 12 Ansvar og internkontroll Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene i kapittel 3 og kapittel 4 etterleves. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve kravene i denne forskriften. Plikten til internkontroll etter første ledd omfatter ikke boliger og fritidseiendommer

lenke.txt · Sist endret: 2016/08/12 09:34 (ekstern redigering)