Brukerverktøy

Nettstedverktøy


samling_av_lover_og_forskrifter_som_gjelder_for_ringsaker_videregaende_skole
Lover Forskrifter
INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
OPPLÆRINGSLOVEN https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
FORVALTNINGSLOVEN https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 Forskrift til forvaltningsloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1456?q=forvaltningsloven
OFFENTLIGHETSLOVEN:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
FOLKEHELSELOVEN: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven FORSKRIFT OM MILJØRETTET HESEVERN I BARNEHAGER OG skoler m.v. .https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
ARBEIDSMILJØLOVEN https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 • § 1. Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål
Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2
○ Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.
○ § 1.Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål
○ § 5.Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøyemed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak
○ § 6.Endringer
§ 7.Ikrafttredelse
• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357?q=utf%C3%B8relse+av+arbeid
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355
• Arbeidsplassforskriften : https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-06-21-759
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier : https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-12-22-1885

Foskrift til opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

REGLEMENTER, INSTRUKS OG RETNINGSLINJER finner elever og foresatte på skolens hjemmeside, mens ansatte finner tilsvarende på pulsen.

El- tilsynsloven med sentrale forskrifter Brann og eksplosjon med sentrale forskrifter

Maskindirektivet

Lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven) (L)

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (L)

Sivilforsvarsloven (L)

	NB ! Skolen er ikke industrivernpliktig 
samling_av_lover_og_forskrifter_som_gjelder_for_ringsaker_videregaende_skole.txt · Sist endret: 2019/02/25 13:10 av Stensli, Jan Egil