Brukerverktøy

Nettstedverktøy


samling_av_lover_og_forskrifter_som_gjelder_for_ringsaker_videregaende_skole

OPPLÆRINGSLOVEN https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 Foskrift til opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

FORVALTNINGSLOVEN https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 Forskrift til forvaltningsloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1456?q=forvaltningsloven

OFFENTLIGHETSLOVEN:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16

ARBEIDSMILJØLOVEN https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

FOLKEHELSELOVEN: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven

Forskrift om miljørettet helsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486?q=folkehelseloven

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357?q=utf%C3%B8relse+av+arbeid

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355

Arbeidsplassforskriften : https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-06-21-759

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier : https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-12-22-1885

REGLEMENTER, INSTRUKS OG RETNINGSLINJER finner elever og foresatte på skolens hjemmeside, mens ansatte finner tilsvarende på pulsen.

El- tilsynsloven med sentrale forskrifter Brann og eksplosjon med sentrale forskrifter

Maskindirektivet

Lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven) (L)

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (L)

Sivilforsvarsloven (L)

	NB ! Skolen er ikke industrivernpliktig 
samling_av_lover_og_forskrifter_som_gjelder_for_ringsaker_videregaende_skole.txt · Sist endret: 2018/12/13 08:56 av Stensli, Jan Egil